Maart '18

Februari '18

November '17

April '17

Maart '17

Februari '17

Januari '17

November '16

April '16

Januari '16

December '15

November '15

Oktober '15

April '15

Februari '15

November '14

Oktober '14

* Naast het verdelen van de inboedel en de zorg voor eventuele kinderen, moeten echtparen die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen hun gezamenlijk vermogen verdelen na een echtscheiding. Wist u dat een letselschade-uitkering ook onder dit gezamenlijk vermogen kan vallen? Dit kan dus betekenen dat een uitkering die tijdens het huwelijk aan een van de partners is toegekend, na een scheiding moet worden verdeeld.

Hoofdregel is dat al het vermogen dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig is en tijdens het huwelijk wordt verkregen gezamenlijk is en verdeeld moet worden. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel.

Geërfd of geschonken vermogen waaraan een uitsluitingsclausule is verbonden blijft privé. Maar ook vermogensbestanddelen die aan een van de echtgenoten verknocht zijn behoeven bijvoorbeeld niet in alle gevallen te worden verdeeld.

Onder verknocht vermogen worden goederen en schulden verstaan die op bijzondere wijze zijn verbonden aan een van de partners. Denk aan een arbeidsovereenkomst of invaliditeitspensioen.

In de meeste gevallen wordt ook smartengeld onder het verknocht vermogen geschaard. Toch is een letselschade-uitkering in de vorm van smartengeld niet zomaar verknocht. In geval van twijfel moet degene die zich beroept op verknochtheid met duidelijke bewijzen komen. Als het smartengeld enkel het leed van een van de partners verzacht, zal verknochtheid eerder worden aangenomen. Een vergoeding voor gederfde inkomsten zal daarentegen juist vaker gedeeld moeten worden. Let er bij het maken van afspraken over een letselschade-uitkering daarom op dat er duidelijk omschreven wordt waar de vergoeding voor bedoeld is.

 

* Het aantal gevallen van partneralimentatie neemt sinds 2009 licht af. In 2013 kreeg nog een op de zes gescheiden vrouwen, oftewel 16 procent, alimentatie toegekend. In 2001 was dit nog bijna 18 procent en in 2007 nog 20 procent. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

De daling van het percentage vrouwen dat alimentatie krijgt, hangt mogelijk samen met de stijgende financiële zelfstandigheid van vrouwen, aldus het statistiekbureau. Mannen krijgen bij slechts 1 procent van de echtscheidingen alimentatie toegewezen.

In 2001 bedroeg de gemiddelde partneralimentatie 715 euro per maand. In 2009 steeg het bedrag naar 1.035 euro. Het bedrag lag vorig jaar gemiddeld op 980 euro per maand.

Ongeveer een op de drie vrouwen krijgt 400 euro aan alimentatie per maand of minder, bijna een op de vijf krijgt 1.600 euro of meer. De bedragen hangen af van de behoefte van de vrouw en de financiële draagkracht van de man.
Bron: NU.nl

 

* Een moeder bij wie het kind woont, heeft de wettelijke plicht om de vader te informeren over belangrijke zaken betreffende het kind. Denk hierbij aan voortgang op school, gezondheid en financiën. De vader moet dan wel ouderlijk gezag hebben, het kind hebben erkend of er moet sprake zijn van een nauwe persoonlijke band (family life) tussen vader en kind. Deze plicht wordt de informatieplicht genoemd en kan bijvoorbeeld ook het periodiek sturen van een foto van het kind omvatten, als er geen omgangsregeling is vastgesteld. De moeder mag de vader ook informeren via een derde, bijvoorbeeld een advocaat of mediator. In het geval dat een moeder zich niet aan de informatieplicht houdt, heeft de vader de mogelijkheid om via de rechtbank de moeder te dwingen aan de informatieplicht te voldoen, desnoods onder druk van een dwangmiddel, zoals bijvoorbeeld een dwangsom.
Bron: www.Jurofoon.nl


* Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel omtrent het inkorten van de partneralimentatieduur. Na een scheiding hebben partners een zorgplicht naar elkaar en dat betekent dat er partneralimentatie moet worden betaald. Momenteel moeten ex-partners met een alimentatieplicht na een scheiding twaalf jaar lang alimentatie betalen. Voorgesteld is nu om deze betalingstermijn van twaalf jaar terug te schroeven naar vijf jaar. Onder meer de VVD, PvdA en D66 steunen dit voorstel, maar stellen nog wel vraagtekens bij de realisering ervan. In hoeverre is het bijvoorbeeld mogelijk voor oudere ex-partners zonder baan om binnen vijf jaar zelfvoorzienend te worden? Momenteel zijn deze drie fracties dan ook bezig met een eigen wetsontwerp waarin ook rekening wordt gehouden met de situatie van niet-werkende ex-partners. Wanneer de eventuele wijziging ingaat is op dit moment nog niet duidelijk.

Bron: verder-online.nl

 

* Wist u dat het verdelen van een lijfrentevoorziening bij de afwikkeling van de gemeenschap van goederen de nodige fiscale gevolgen kan hebben? Deze gevolgen komen tot uiting wanneer een van de (ex-)partners een lijfrenteverzekering toebedeeld krijgt en in verband met deze toedeling een vergoeding aan de andere partner betaalt.

Voorbeeld:
Onlangs bepaalde de Rechtbank Limburg dat de in gemeenschap van goederen gehuwde partners de lijfrente, die onderdeel uitmaakte van de gemeenschap, in het kader van hun echtscheiding dienden te verdelen in de zin van splitsen. De rechtbank oordeelde dat wanneer de polis aan de man zou worden toegedeeld, dit voor de vrouw onaanvaardbare fiscale gevolgen zou kunnen hebben.

De vergoeding die de ex-partner ontvangt in verband met de verrekening van de waarde van de lijfrente is belast bij de ontvanger. Voor de ex-partner die deze vergoeding betaalt, is de vergoeding als persoonsgebonden aftrek aftrekbaar. In veel gevallen zijn de scheidende partners (en/of hun adviseurs) zich niet bewust van deze fiscale gevolgen. Evenmin zijn zij op de hoogte van mogelijke oplossingen voor een dergelijke fiscaal probleem. In de aangaande zaak waarover de Rechtbank Limburg had te beslissen, had een fiscaal probleem ook voorkomen kunnen worden als de ex-partners in het jaar van scheiding doen alsof zij voor het resterende kalenderjaar fiscaal partner zijn.

Kortom, een scheiding kan de nodige fiscale gevolgen met zich meebrengen en het is belang dat u zich daarover goed laat adviseren.
Bron: verder-online.nl

 

* Vanaf 1 januari 2015 komt de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen te vervallen. Dit zal voor ouders die kinderalimentatie betalen een verzwaring van de lasten betekenen. Op dit moment kunnen gescheiden ouders die kinderalimentatie betalen, een gedeelte van de kosten van het levensonderhoud van hun kinderen nog aftrekken van de belasting. Wanneer die aftrekmogelijkheid vervalt, kunnen, volgens de minister, gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het bedrag van de kinderalimentatie te verlagen. Dit zal dan wel in goed overleg moeten gebeuren. Hoe rechters hier straks mee om zullen gaan en of deze wijziging voor rechters een reden zal zijn om alimentatieverlagingen toe te staan zal nog moeten blijken.

Naast het afschaffen van de aftrek levensonderhoud zullen er per 1 januari nog een aantal andere zaken gaan veranderen. Op dit moment zijn er elf verschillende kindregelingen. Dit aantal wordt teruggebracht naar vier. De regelingen die blijven bestaan zijn: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Onder meer de alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft.
Bron: verder-online.nl

Top