Maart '18

Februari '18

November '17

April '17

Maart '17

Februari '17

Januari '17

November '16

April '16

Januari '16

December '15

November '15

Oktober '15

April '15

Februari '15

November '14

* Vanaf 1 januari 2015 gaat er op financieel gebied het een en ander veranderen voor gescheiden ouders. Op die datum treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen. Door deze nieuwe wet wordt het kindgebonden budget verhoogd. Daarnaast wordt de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ ingevoerd, een geheel nieuwe bepaling.

Hoe om te gaan met deze nieuwe wet bij vaststelling van kinderalimentatie?
In het nieuwe Trema rapport dat medio december 2014 verschijnt zal de navolgende aanbeveling worden opgenomen:
"Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt ‘de alleenstaande ouderkop’ genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder."

Dit heeft dus tot gevolg dat in vele gevallen betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde is. Niet omdat een ouder deze kinderalimentatie niet kan betalen (bijvoorbeeld wegens een gebrek aan draagkracht), maar vanwege het feit dat de behoefte volledig wordt ingevuld door het te ontvangen kindgebonden budget. Dit is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor vele gescheiden ouders met kinderen. De verzorgende ouder ontvangt namelijk in voorkomende situaties geen of een lager bedrag aan kinderalimentatie. Weliswaar staat daar de alleenstaande ouderkop tegenover, tegelijkertijd valt voor de verzorgende ouder de alleenstaande ouderkorting weg. Hierdoor valt het netto besteedbaar inkomen van deze ouder lager uit.

Wijziging van omstandigheden
Is deze aanbeveling alleen van toepassing bij nieuwe gevallen? Waarschijnlijk zal de nieuwe regeling ook gevolgen hebben voor al bestaande alimentatieregeling. Het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven, kan volgens deskundigen aanleiding geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen. Dit heeft dus tot gevolg dat niet alleen bij nieuwe gevallen rekening zal worden gehouden met deze gewijzigde regelgeving, maar dat in situaties waarin al eerder kinderalimentatie werd vastgesteld, onderzocht kan worden of de bijdrage nog steeds juist is.

Naar verwachting zal dit tot een grote stroom van wijzigingsverzoeken leiden. Daarbij speelt dan ook nog een rol dat het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervalt. Hierdoor is het voor vele ouders niet meer mogelijk om de eerder vastgestelde bijdrage te blijven voldoen.Wilt u weten welke gevolgen deze nieuwe regelgeving voor u heeft? Neem contact op met mijn kantoor en laat u goed informeren!
Bron: verder-online.nl

 

*Wettelijke indexeringspercentage 2015 bekend.
De wettelijke indexering waarmee de alimentatie (zowel de kinder- als de partneralimentatie) per 1 januari 2015 wordt verhoogd is vastgesteld op 0,8%.

Dit betekent dat zowel de vastgestelde als de overeengekomen bijdragen in het levensonderhoud van rechtswege worden verhoogd met 0,8% met ingang van 1 januari 2015, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Oktober '14

 

Top