Maart '18

Februari '18

November '17

April '17

Begeleiding bij de scheiding: voor kinderen én ouders

Ouders kunnen hun kinderen tijdens een scheiding niet altijd even goed begeleiden. Ze zitten zelf midden in een emotioneel verwerkingsproces en hebben misschien geen ruimte voor de emoties van hun kind(eren). Het is goed om te weten dat er ook professionele begeleiding bestaat.

Ieder kind verwerkt een scheiding anders. Kinderen die professionele begeleiding krijgen, verwerken een scheiding soms makkelijker. Een ander woord voor begeleiding is een interventie. Er zijn drie verschillende vormen. De eerste vorm is gericht op kinderen, de tweede op de ouders en de derde op allebei. In de meeste gevallen vindt de begeleiding plaats in groepen. Zo vinden ouders of kinderen steun bij elkaar.

Kindgerichte begeleiding

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkent vier interventies die zich richten op kinderen: Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s, KIES en !JES het Brugproject. Elke vorm richt zich op een specifieke leeftijdsgroep. Kindgerichte interventies hebben een aantal overeenkomsten. Zo duren ze vaak kort, maximaal tien bijeenkomsten. Ze zijn het meest effectief als kinderen er binnen twee jaar na de scheiding gebruik van maken. Bij kinderen tussen de negen en twaalf jaar meten onderzoekers het meeste effect.

 • Stoere Schildpadden:
  Dit is een programma voor kinderen van kinderen tussen vier en zes jaar. In twaalf bijeenkomsten krijgt het kind sociale steun en leert hij vaardigheden om gevoelens onder woorden te brengen. Stoere Schildpadden is ontwikkeld door TNO, een groot onderzoeksinstituut. Opgeleide trainers zijn meestal leerkrachten of maatschappelijk werkers. Het programma wordt aangeboden op basisscholen en op centra voor jeugd en gezin (CJG) verspreid over het land. Deelname aan deze cursus is gratis.
 • Dappere Dino’s:
  Dappere Dino’s richt zich op kinderen tussen zes en acht jaar. Het programma is van dezelfde ontwikkelaar als Stoere Schildpadden. Afgezien van de doelgroep lijken de programma’s veel op elkaar. In twaalf wekelijkse bijeenkomsten geven opgeleide leerkrachten of maatschappelijk werkers gratis training door heel Nederland, ook op scholen.
 • !JES het brugproject:
  !JES staat voor Jij En Scheiden. Het project is voor kinderen van acht tot twaalf jaar. De cursus bestaat uit bijeenkomsten voor kinderen en een paar bijeenkomsten voor de ouders. De ouderbijeenkomsten zijn als eerste, dan volgen de bijeenkomsten voor kinderen. Ouders krijgen voorlichting over de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Kinderen leren vaardigheden om te vertellen wat voor hen belangrijk is. !JES werkt met het symbool van een brug: tussen de twee huizen en de twee ouders in. Deelname is mogelijk door heel Nederland. Het project is onder meer ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In de meeste gevallen is deelname gratis. De aanbieder regelt dan een vergoeding vanuit de gemeente.
 • KIES:
  KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Het is een spel- en praatgroep voor kinderen van zes tot achttien jaar. Onderzoek wijst uit dat kinderen de scheiding door het programma beter begrijpen. Daarnaast voelen ze zich beter en is aangetoond dat ze minder last van depressieve gevoelens hebben dan kinderen die nog op de wachtlijst staan. KIES werkt in alle provincies. De training wordt op school onder schooltijd gegeven. Expertise Centrum Kind en Scheiding ontwikkelde de methode. Deelname is gratis.
 • Villa Pinedo:
  Ook online kan uw kind hulp vinden. www.Villapinedo.nl heeft een forum waar kinderen vragen kunnen stellen over alles wat met scheiden te maken heeft. Ze kunnen ook hun ervaringen delen op de site. Villa Pinedo kan ook zoeken naar een online buddy voor kinderen. Via de app heeft uw kind dan contact met een ervaringsdeskundige om vragen en ervaringen uit te wisselen.
Ondersteuning voor ouders

Soms zoeken ouders zelf hulp. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe ze tijdens de scheiding een goede ouder kunnen blijven. Voor ouders zijn er in Nederland twee erkende vormen van begeleiding na een scheiding: Ouderschap Blijft en Ouderschap na Scheiding.
 • Ouderschap Blijft:
  Dat is een vorm van omgangsbemiddeling en –begeleiding voor kinderen van nul tot twaalf jaar en hun ouders. De training richt zich op uitwonende ouders die geen of problematisch contact hebben met hun kinderen. Het doel is dat het kind volgens de afspraken omgang heeft met de uitwonende ouder. De interventie bestaat uit ongeveer 25 contactmomenten verdeeld over een periode van maximaal negen maanden. Er is een tiental locaties verspreid over het land. Deze vorm van begeleiding kan ook door rechters worden opgelegd, wanneer ouders strijden over omgang, zorgregelingen of gezagskwesties.
 • Ouderschap na Scheiding:
  Ouderschap na Scheiding is ook een vorm van omgangsbemiddeling. Het programma richt zich op kinderen tussen nul en achttien jaar. Ouders die moeite hebben met samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen krijgen begeleiding. Ouders leren overleggen. Er zijn maximaal tien gesprekken.

Bron: Verder-online.nl


Het huwelijksvermogensrecht gemoderniseerd

Op 28 maart jongstleden is het wetsvoorstel “Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen” door de Eerste Kamer aangenomen. Hierdoor geldt voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen die zijn aangegaan vanaf 1 juli 2017 (of 1 januari 2018) een ander stelsel dan de huidige algehele gemeenschap van goederen. Voor huwelijken die zijn aangegaan vóór de datum van inwerkingtreding, blijven de huidige regels voor de algehele gemeenschap van goederen gelden.

Volgens de huidige regelgeving van de algehele gemeenschap van goederen, vallen, wanneer er geen huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) zijn opgemaakt, alle bezittingen en schulden die echtgenoten/ geregistreerd partners tijdens het huwelijk hebben verkregen, evenals alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden, in de algehele gemeenschap van goederen. Bij echtscheiding worden vervolgens alle bezittingen bij helfte verdeeld en moet ieder de helft van alle schulden dragen. Een uitzondering daarop zijn schenkingen en/of erfenissen die een van de echtgenoten middels een uitsluitingsclausule heeft ontvangen vóór of tijdens het huwelijk. Deze vallen ook volgens de huidige regelgeving niet in de algehele gemeenschap van goederen.

Wat verandert er nu door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel?

Door het wetsvoorstel ontstaat er bij het aangaan van het huwelijk (of het geregistreerd partnerschap) nog steeds een gemeenschap van goederen. Deze is nu echter beperkter dan tot nu toe het geval was. Het voorhuwelijks vermogen blijft namelijk voortaan buiten de gemeenschap van goederen. Dus bezittingen en schulden die de echtgenoten al hadden voordat zij met elkaar trouwden, blijven nu voortaan privé. Alleen de bezittingen die tijdens het huwelijk worden verkregen en de schulden die tijdens het huwelijk worden aangegaan, worden nog gezamenlijk en dienen in geval van een echtscheiding te worden verdeeld en bij helfte te worden gedragen.

Een andere verandering is dat in het nieuwe stelsel schenkingen en erfenissen die gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap worden ontvangen privé zijn en blijven. Een uitsluitingsclausule is daarvoor niet langer noodzakelijk.

Gemeenschappelijke goederen en schulden die de echtgenoten samen al hadden voordat zij trouwden (of een geregistreerd partnerschap aangingen) vallen wel in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Een eventuele voorhuwelijkse, andere eigendomsverhouding dan bij helfte wordt door het aangaan van het huwelijk ongedaan gemaakt. De echtgenoten worden door het huwelijk ieder voor 50% eigenaar van voorhuwelijkse bezittingen en zijn ieder voor 50% draagplichtig voor voorhuwelijkse schulden. Voorbeeld: partijen zijn samen eigenaar van een huis, de ene partij is voor 30% eigenaar en de ander voor 70%. Zij trouwen. Vanaf dat moment valt het huis in de beperkte gemeenschap van goederen en zijn zij ieder voor 50% eigenaar van het huis. Indien partijen dit niet willen, zullen zij voorafgaande aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden moeten opstellen of moeten zijn voordat zij hun partnerschap laten registreren partnerschapsvoorwaarden opstellen.

Voor ondernemingen die buiten de gemeenschap van goederen vallen heeft het wetsvoorstel een aparte regeling. Er wordt bepaald dat er een redelijke vergoeding aan de gemeenschap moet plaatsvinden voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend. De wetgever maakt niet duidelijk wat een redelijke vergoeding zou moeten zijn. Dat wordt aan de rechtspraak overgelaten. De kans is groot dat in geval van een echtscheiding dit wetsartikel tot behoorlijke conflicten zal kunnen leiden. Het is daarom voor ondernemers van groot belang om toch voorafgaande aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen zodat partijen zelf duidelijke afspraken kunnen maken over hoe zij in geval van een echtscheiding met het ondernemingsvermogen zullen omgaan. Een andere mogelijkheid zou zijn dat zij jaarlijks een gedegen administratie bijhouden en met de echtgenoot/ geregistreerd partner afspraken maken over wat zij ieder jaar als een redelijke vergoeding aan de gemeenschap beschouwen. Overigens staat wat dat laatste betreft niet vast dat het bijhouden van een administratie toereikend zal zijn. Ook dat zal in de rechtspraak duidelijk moeten worden.

Indien gedurende het huwelijk tot oprichting van een onderneming wordt overgegaan zal het ondernemingsvermogen of de aandelen van de onderneming in de beperkte gemeenschap van goederen vallen. Teneinde dit te voorkomen zullen er huwelijksvoorwaarden moeten worden opgesteld.

De conclusie van het voorgaande is dat ook met de nieuwe regels het van belang blijft dat partijen voorafgaand aan hun huwelijk of geregistreerd partnerschap er goed over na moeten denken hoe zaken in geval van een echtscheiding moeten worden geregeld. Zeker wanneer er sprake is van voorhuwelijksvermogen of –schulden of wanneer er een onderneming is. Verder is het van groot belang dat goed wordt vastgelegd welk vermogen aanwezig is voorafgaand aan net huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het is heel goed mogelijk dat er door de nieuwe regels juist meer conflicten ontstaan. We moeten het afwachten.

 

Maart '17

Februari '17 

Januari '17

November '16 

April '16

Januari '16

December '15

November '15 

Oktober '15

April '15

Februari '15

November '14

Oktober '14

 

Top